हॉटेल व्यवसाय हा चांगला उत्पन्न देणारा व्यवसाय आहे.ग्रामीण व शहरी भागातील तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्धतेच्या दृष्टीने हॉटेल व्यवसायाचा वाट मोठा आहे.हॉटेल किंवा खाद्यगृह सुरु करणे सोपे असते.परंतु त्याची प्रत्यक्ष रीतसर कायद्याने नोंदणी करणेही महत्वाचे व बंधनकारक आहे.त्यासाठी पुढील कागदपत्रांची पूर्तता करून आपला व्यवसाय अधिकृत करता येईल.

  • विहित नमुन्यातील अर्ज कोर्ट फी स्टॅम्प सह.
  • शॉप कायद्या प्रमाणे सहा कामगार आयुक्त यांच्या कडील नोंदणी दाखला
  • अन्न व भेसळ खात्याकडील अनुज्ञप्ती नोंद्मी दाखला.
  • स्वतची जागा असल्यास मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र.
  • जागा स्वताची नसल्यास संबंधित जागा मालकाचे समंती पत्र ,पी.आर.कार्ड.व जागा मालकाच्या नावे एन.ए.बेबाकी प्रमाणपत्र,कर भरणा पावती.
  • पालिका / महानगरपालिका याचे न हरकत प्रमाणपत्र.
  • पोलीस स्टेशनच्या न हरकत दाखला.
  • आरोग्य अधिकारीयांचे प्रमाणपत्र.
  • प्रस्तावित हॉटेल किंवा खाद्यगृह हे शेतजमिन असल्यास वाणिज्य कारणासाठी अकृषिक परवानगीची प्रत.

—————————————————————————————————————————————————–

कन्डक्टर / वाहन परवाना

एस.टी.खाते मध्ये कन्डक्टर / वाहन यापदासाठी उमेदवारांकडे कन्डक्टर बिल्ला व लायसेन्स असणे आवश्यक आहे.तो प्राप्त करण्यासाठी जिल्हा आर.टी.ओ.कार्यालयात खालील कागदपत्रांची पूर्तता करून मिळवावा.

१.एस.एस.सी./एच.एस.सी.पास असल्यास गुणपत्रक व प्रमाणपत्र.

२.एम.बी.बी.एस.डॉक्टरांकडे उमेदवार फिटनेस असल्याबाबतचा दाखला.

३.रहिवासी क्षेत्रातील पोलीस स्टेशन / एस.पी.कमिशनर यांचे मार्फत उमेदवाराचे वर्तवणूक दाखला.

४.पास पोर्ट साईजचे तीन टोपी घातलेले फोटो.

सदर मुदत हि तीन वर्षांची असते तो.संबंधित कार्यालयातून नूतनीकरण करावा.व लायसेन्स हरविल्यानंतर नवीन काढण्यासाठी पोलीस स्टेशनचा दाखला,जुन्या लायसेन्स झेरॉक्स प्रत व फोटो संबंधित कार्यालयात द्यावेत.